Mn-doping induced ferromagnetism and enhanced superconductivity in Bi4−xMnxO4S3 (0.075 ≤ x ≤ 0.15)

Mn-doping induced ferromagnetism and enhanced superconductivity in Bi4−xMnxO4S3 (0.075 ≤ x ≤ 0.15) Zhenjie Feng, Xunqing Yin, Yiming Cao, Xianglian Peng, Tian Gao, Chuan Yu, Jingzhe Chen, Baojuan Kang, Bo Lu, Juan Guo, Qing Li, Wei-Shiuan Tseng, Zhongquan Ma, Chao Jing, Shixun Cao, Jincang Zhang, and N.-C. Yeh Phys. Rev. B 94, 064522 (2016). arXiv:1608.04410
http://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.94.064522