High-yield single-step catalytic growth of graphene nano-strips by plasma enhanced chemical vapor deposition

“High-yield single-step catalytic growth of graphene nano-strips by plasma enhanced chemical vapor deposition”, Chen-Chih Hsu, Jacob D. Bagley, Marcus L. Teague, Wei-Shiuan Tseng, Kathleen L, Yang, Yiran Zhang, Yiliang Li, Yilun Li, James M. Tour, and N.-C. Yeh, Carbon 129, 527 –536 (2018).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622317312915